Yeni Türk Petrol Kanunu

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 11 Haziran 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun özetle aşağıdaki düzenlemeleri getirmektedir:

Arama Ruhsatı, Kanuna göre belirlenen alanda arama faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini; Araştırma İzni, sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen izni; İşletme Ruhsatı, Kanuna göre belirlenen alanda üretim faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini; Petrol Hakkı ise araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini ifade etmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kanunla getirilen en önemli düzenleme; yasadaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilebilmesidir.

Eski düzenlemede Türkiye arazisi 18 petrol bölgesine ayrılırken yeni düzenlemeye göre kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayrılmaktadır. Deniz bölgeleri; karasuları içi ve karasuları dışı şeklinde ikiye ayrılacak. Kanunun 4.maddesine göre, karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, devri ve süre uzatımları, Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi olacak. Bu alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla tamamen veya kısmen aramaya ve işletmeye kapatılabilecek, tadil edilebilecek veya kapatılan bir alan tekrar açılabilecek. Buna göre verilen kararlar, müktesep hakları ihlal edemeyecek.

Araştırma izni başlıklı 5.maddeye göre ise, Genel Müdürlük, araştırma izni için yapılan başvuruyu uygun bulduğu takdirde bu izni altmış gün içinde vermek durumunda. İzin talep edilen sahanın bir kısmında araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı verilmiş olması ise araştırma izni verilmesini engellemeyecek; ancak araştırıcı, işlem yapmakta olan diğer bir petrol hakkı sahibinin rızası olmadan sürmekte olan sondaj ve benzeri saha etütlerinin yapıldığı yerlere giremeyecek.

Yeni kanunun 6.maddesine göre arama ruhsatı süreleri karalarda beş, denizlerde sekiz yıl olarak kararlaştırılmıştır. Aynı maddeye göre bu sürelerin uzatılması da düzenlenmiştir.

Yeni yasayla denizler gibi Orman Kanunu’na göre orman sayılan yerlerde de ruhsat ve izin alanlarında da ilgili mevzuata göre petrol arama ve işletme faaliyetleri yapılabilecek.

Sonuç olarak şunu da belirtmek gerekir ki; yasanın öngördüğü hazırlıkların yapılması ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanması için bir yıl süreyle yeni arama ruhsatı başvurusu alınmayacak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>